นโยบายความเป็นส่วนตัว

star-icon

1. บทนำ

เว็บไซต์เบอร์ดูดี หรือ www.berdodee.com เป็นเว็บไซต์ตัวกลางในการซื้อ – ขายเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดีเท่านั้น

เว็บไซต์เบอร์ดูดีให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ผู้ใช้บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่เว็บไซต์เบอร์ดูดี เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบให้ผ่านเว็บไซต์เบอร์ดูดี ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับเว็บไซต์เบอร์ดูดี การใช้เว็บไซต์เบอร์ดูดี หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้เว็บไซต์เบอร์ดูดีรวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ [email protected]

เว็บไซต์เบอร์ดูดี ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดี

star-icon

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

2.1 การรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง :
 • เว็บไซต์เบอร์ดูดี www.berdodee.com
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ)

2.2 ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้ :
สำหรับผู้ขาย
 • ชื่อ - นามสกุล
 • รูปภาพโปรไฟล์/ภาพถ่าย
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เบอร์ดูดี รวมถึงข้อมูลรูปถ่ายและข้อมูลการติดต่อของผู้ขาย
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขบัญชี และชื่อบัญชี
 • วันเกิด
สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • วันเกิด
 • ชื่อ
 • เบอร์โทร
 • เพศ
star-icon

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้:

 • ในขณะที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิกเว็บไซต์เบอร์ดูดี หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เบอร์ดูดี ของเรา
 • การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกเว็บไซต์เบอร์ดูดี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้บริการได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์นั้นคุณต้องใช้รหัส Token ที่ได้รับจากเว็บไซต์เบอร์ดูดีก่อนเข้าใช้งาน เพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง ซึ่งระบบของเว็บไซต์เบอร์ดูดี สามารถเก็บบันทึกรหัสดังกล่าวในบัญชีสมาชิกของคุณได้จนกว่าคุณจะออกจากระบบ (Log out) โดยการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดี ของคุณในครั้งต่อไปหลังจากออกจากระบบแล้วจำเป็นต้องเรียกขอรหัสโทเค็นใหม่เสมอ
 • เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
 • เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3.2 เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์เบอร์ดูดี www.berdodee.com เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์เบอร์ดูดี

3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

 • คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ
star-icon

4. การใช้คุกกี้และบริการอื่นๆ

berdodee.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ จดจำคุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Berdodee.com เช่น Google Analytics เป็นต้น
เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดี (www.berdodee.com) อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

4.1 วิธีการยกเลิกการใช้คุกกี้

การยกเลิกการใช้คุกกี้ หากคุณนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของคุณ
การลบคุกกี้จาก Google Chrome
 • เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 • ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม แล้วเลือก การตั้งค่า
 • คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 • ในส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 • คลิกคุกกี้ ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด นำออกทั้งหมด
 • ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
การลบคุกกี้จาก Firefox
 • เปิด Firefox
 • ที่หน้า Firefox ให้คลิกเปิดเมนู จากนั้นคลิกเลือก ตัวเลือก
 • ที่หน้าต่าง ตัวเลือก ให้เลือกหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” แล้วภายใต้ “ประวัติ” ทำการคลิก ล้างประวัติล่าสุดของคุณ
 • ได้หน้าต่าง ล้างประวัติทั้งหมด
 • ในส่วนของช่อง ช่วงเวลาที่จะล้าง แนะนำให้เลือก ทั้งหมด หรือเลือกตามที่ต้องการ
 • เลือกสิ่งที่ต้องการลบ ตามด้วยคลิก ล้างตอนนี้
การลบคุกกี้จาก Internet Explorer
 • ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ
 • แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู
 • เลือกกล่องเครื่องหมาย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
 • ยืนยันการ ลบ
star-icon

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เบอร์ดูดี จะไม่เผยแพร่หรือขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เว็บไซต์ดำเนินการให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
star-icon

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เว็บไซต์เบอร์ดูดี จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การใช้งานบนเว็บไซต์เบอร์ดูดีของเรามีความปลอดภัย ราบรื่น สะดวก มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 • เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรืออีเมล และ/หรือรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา
 • เพื่อตรวจสอบบริการของเบอร์ดูดี
 • เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก
star-icon

7. การเก็บรักษาข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เบอร์ดูดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกว่าผู้ใช้บริการเป็นใคร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
7.2 ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์เบอร์ดูดี จึงได้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เว็บไซต์เบอร์ดูดีมีการทดสอบ และปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดูแลและปลอดภัยที่สุด
7.3 ระยะเวลาการเก็บข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนับตั้งแต่เมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีผู้สมาชิกหรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบหรือลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา
star-icon

8. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้
star-icon

9. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายนอกประเทศ โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปดำเนินการประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา เบอร์ดูดี จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
star-icon

10. ผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เบอร์ดูดี หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางเบอร์ดูดีเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์เบอร์ดูดีจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางเว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน
star-icon

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ “PDPA” ให้สิทธิบางประการแก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เรายินดีที่จะเสนอ ความโปร่งใสและการเข้าถึงการควบคุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิเหล่านั้น ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิที่ได้มอบให้แก่แต่ละบุคคลมีดังนี้:
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิในการแก้ไข : สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้าน
  • สิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ;
  • สิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง;
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
star-icon

12 . ช่องทางการติดต่อ

หากมีปัญหา ข้อกังวล ข้อร้องเรียน และ/หรือความประสงค์ที่จะทำตามสิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเรา คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเรา หรือกระทำตามสิทธิได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่
ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูลเว็บไซต์เบอร์ดูดี
หัวข้อ : แจ้งความประสงค์ตามสิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล์ : [email protected]
หรือจัดส่งเอกสารคำร้อง ได้ที่ :
ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูลเว็บไซต์เบอร์ดูดี ที่อยู่ Malada Space 89/9 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร : 052-081893
ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูลของเว็บไซต์เบอร์ดูดี จะดำเนินการตามคำขอตามสิทธิ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
star-icon

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เบอร์ดูดีขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนเว็บไซต์เบอร์ดูดี เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์เบอร์ดูดีจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้
นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563