เงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายการใช้บริการ

star-icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ข้อกำหนดทั่วไป

 • เว็บไซต์เบอร์ดูดี เป็นเว็บไซต์ตัวกลางในการซื้อ - ขาย เบอร์มงคล เบอร์สวยออนไลน์เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อ - ขายของผู้ขาย และการติดต่อซื้อ - ขายเบอร์มือถือจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่าง ผู้ขาย และ ผู้ซื้อ ดังนั้นเว็บไซต์เบอร์ดูดีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม ผู้ใช้บริการยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อเว็บไซต์ในทุกกรณี
 • เว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาหรือการดำเนินการของเว็บไซต์
 • หากมีข้อผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) หรือ ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์เบอร์ดูดีและเกิดความเสียหายต่อเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์เบอร์ดูดีขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบเขตการใช้เว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์เบอร์ดูดี และเว็บไซต์เบอร์ดูดี ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ ระงับข้อความ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือไม่เป็นความจริง รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ หรือ ศีลธรรมอันดีของไทย ตามที่เว็บไซต์เบอร์ดูดีเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการโพสต์หรือส่งสื่อที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย มีลักษณะข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ดูหมิ่น มุ่งร้าย หรือสื่ออื่นใดอันก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายมายังเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เราสามารถเปิดเผยเนื้อหาใดๆ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ (รวมถึงโปรไฟล์ อีเมลแอดเดรส หรือข้อมูลอื่นของคุณ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อเรียกร้องจากทางรัฐ หากการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมสำหรับการจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์เบอร์ดูดีและผู้ใช้บริการ

การยอมรับของผู้ใช้บริการ

 • เว็บไซต์เบอร์ดูดีนี้ควบคุมจากภายในประเทศไทย เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกภาษา หรือทุกประเทศ เราไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือได้รับอนุญาตในทุกสถานที่ อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง เว็บไซต์ แหล่งโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเว็บไซต์เบอร์ดูดี ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ แหล่งโซเชียลมีเดียอื่นๆ เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 • เว็บไซต์เบอร์ดูดี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดีหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์เบอร์ดูดี
 • การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของเว็บไซต์เบอร์ดูดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อเว็บไซต์เบอร์ดูดีในทุกกรณี

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการเว็บไซต์เบอร์ดูดี หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เบอร์ดูดี อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
star-icon

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) และ นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ เลิกบริการ (Cancelation Policy)

นโยบายการคืนเงินเว็บไซต์เบอร์ดูดี ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
 • เว็บไซต์เบอร์ดูดี เป็นเพียงตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเบอร์สวยเบอร์มงคล ดังนั้นการคืนเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทางเว็บไซต์เบอร์ดูดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
 • สำหรับผู้ขายที่สมัครใช้งานร้านค้ากับเว็บไซต์เบอร์ดูดี ระยะเวลาการคืนเงินค่าบริการ มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30 – 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
  • ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้ กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อแพ็กเกจร้านค้า กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาแพ็กเกจร้านค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สมัครแพ็กเกจร้านค้าทุกกรณี- เว็บไซต์เบอร์ดูดี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** เว็บไซต์เบอร์ดูดีสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์เบอร์ดูดีภายหลังการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับถือเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเช่นว่านั้นแล้ว ***
ในกรณีที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ [email protected]